Dekada BRD

Włącz myślenie! – Dekada BRD 2011-2020

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem będzie ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Liczba rannych sięga, według różnych szacunków, od 20 do 50 milionów w skali roku i w wielu przypadkach oznacza trwałą utratę sprawności. Konsekwencje wypadków drogowych mają szeroki zasięg społeczny i ekonomiczny, który wpływa niekorzystnie na zdolność państw do zrównoważonego rozwoju.

3 marca 2010 r. odbyła się debata Zgromadzenia ONZ na temat światowego kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przyjęto rezolucję na temat poprawy światowego bezpieczeństwa drogowego. Polska znalazła się w gronie sponsorów rezolucji. Narody Zjednoczone za swój obowiązek uznały zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgromadzenie Ogólne zobowiązało Światową Organizację Zdrowia i Komisje Regionalne ONZ do opracowania dziesięcioletniego Planu Działań Dekady (Plan of Action of the Decade), który zawierać będzie wytyczne pomocne w realizacji przyjętych przez ONZ celów.

Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim eliminowania głównych czynników ryzyka, takich jak:

Państwa Członkowskie dążyć powinny do:

W rezolucji nakreślona została także potrzeba dalszego zacieśniania współpracy międzynarodowej i wymiany wiedzy na temat brd. Poprawa stanu obecnego, określanego jako kryzys bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej, możliwy jest tylko poprzez współpracę międzysektorową i partnerskie działanie wszystkich, których kryzys ten dotyczy – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Rządy Państw Członkowskich mają pełnić wiodącą rolę we wdrażaniu działań brd, przy jednoczesnym sprzyjaniu wysiłkom podejmowanym przez środowiska akademickie, stowarzyszenia zawodowe, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, organizacje zrzeszające ofiary wypadków drogowych, organizacje młodzieżowe, media, organizacje międzynarodowe, banki rozwoju i instytucje finansujące, fundacje, stowarzyszenia zawodowe oraz spółki sektora prywatnego.

Inauguracja Dekady odbyła się 11 maja br., jednocześnie we wszystkich państwach - sygnatariuszach proklamacji (http://www.decadeofaction.org/). W Polsce miała ona miejsce w Warszawie, podczas konferencji w Sejmie RP.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Dekady http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/
 

Wydrukuj
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Miasto Gdańsk Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
©Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
strona główna | mapa serwisu